RELUX ENERGY-SAVING SYSTEMS

We save you caSh...

Energy losses

25 – 40% of energy and heating costs are lost through external walls. Energy-saving Relux systems wrap around your building like a protective coat that keeps you warm and prevents energy, which is expensive.

Construction costs

Plan correctly! When you make new construction, you save up to 10,000 Euros, because you achieve the optimal value of thermal insulation with the correct thermal insulation and not with thicker walls or through a glass brick wall.

Heating costs

That the facade performs its functions efficiently is noticed from the very beginning in the heating costs. With Relux energy-saving systems You save up to 57% of your heating costs.

Klima e brendshme

Crucial to the quality of life in a building is the indoor climate. In maintaining a constant temperature – the function of cooling in summer or thermal insulation in winter – the main burden falls on the facade.

Everything from the same hand

Relux parts of the facade

Krahas pjesëve përbërëse të sistemit, si stuko ngjitëse dhe material armues, pllaka termoizoluese, astar dhe shtresa përfundimtare, Relux ofron një numër të madh përbërësish me funksione të rëndësishme, të cilët, të harmonizuar midis tyre, paraqesin një plotësim optimal, duke garantuar kështu një prodhim të sigurt e efikas të sistemeve Relux të kursimit të energjisë.
S’ka rëndësi se për çfarë keni nevojë, Relux ka produktet optimale: që nga profili i xokolës dhe i këndeve deri tek UPA-t. Vetëm kështu I kundërvihen ato urave termike. Këto produkte përdoren në mënyrë tipike në pikat e bashkimit të pjesëve të ndërtesës si p.sh.: xokolës, qosheve, ballkonëve ose tek dritaret dhe ndikojnë që, si nxehtësia, ashtu edhe lagështia relative e ajrit mbi normën, të cilat mund të çojnë në shfaqjen e myqeve dhe kërpudhave të njohura dhe prishjen e materialit të ndërtimit, të dalin më shpejt nga brenda jashtë.
Në qoftëse të gjitha këto dobësime të efektit të termoizolimit shmangen, sigurohet një potencial i kursimit të energjisë dhe një klimë e rehatshme e mjedisit të brendshëm, si në verë ashtu edhe në dimër.In addition to the components of the system, such as adhesive putty and reinforcing material, thermal insulation boards, primer and finishing layer, Relux offers a large number of components with important functions, which, harmonized with each other, represent an optimal complement, thus guaranteeing a safe and efficient manufacturing of Relux energy saving systems.

No matter what you need, Relux has the optimal products: from chokola and corner profiles to UPAs. Only then do they oppose thermal bridges. These products are typically used at the junctions of parts of the building such as windows, corners, balconies or windows and affect both the heat and the relative humidity of the air above the norm, which can lead to the emergence of known molds and fungi and the decay of building material, to emerge more quickly from the inside out.

If all these attenuations of the thermal insulation effect are avoided, an energy-saving potential and a comfortable indoor climate are ensured, both in summer and in winter.

You can reduce energy losses

What should you think about ?!

In uninsulated buildings, in different parts, there is always energy loss. Thermal insulation connection systems prevent heat from escaping and cold from entering, thus saving on energy and heating costs.

Avoid electrical losses.

The same building before and after thermal insulation.
Due to the old walls energy is lost
thermal of 1000 l of fuel per year. SHOOTING
thermographic of the apparatus shows how the parts technically
weak cause loss of thermal energy.
With the energy saving Relux system
thermal energy losses are avoided by
walls and by thermal bridges.

Protected, including air conditioner

In summer the same as in winter

Thermal insulation is also for summer. While in the cold season the walls stay warm, in summer the thermal insulation does the work of the air conditioner. Thanks to the thermal insulation, the exterior walls do not heat up, the rooms stay quite cool – and this without additional energy consumption.

Related to this is the storage capacity of the wall material, which prevents cooling of the wall surface at night.
IMPORTANT: When the wall surface temperature is high, the room temperature can be even lower and you, nevertheless, feel good inside the house. See the chart.

Improved climate in the room - very nice!

The comfortable climate of the room increases the feeling of satisfaction and quality of life within your 4 walls. Another advantage of the thermal insulation connection system is the “warm” walls. The higher the surface temperature of the walls, the more pleasant the climate of the room. When the walls are “warm”, you feel good even in low temperatures and in winter, extra energy is saved for heating.

The most important thing is that the walls are “warm” in winter: The higher the surface temperature of the walls, the more pleasant you feel the climate of the room. The difference between the room temperature and that of the outer wall surface is determinant and should be no more than 3ºC (in the 19-22ºC area).